Kunnan liikenneturvallisuustyön perustan muodostaa ajantasainen liikenneturvallisuussuunnitelma, johon on kirjattu liikenneturvallisuustyön tavoitteet, periaatteet ja toimenpiteet. Suunnitelman toteutumista seurataan ja edistetään kunnan liikenneturvallisuusryhmässä. Liikenneturvallisuusryhmänä voi toimia myös eismerkiksi hyvinvointiryhmä tai johtoryhmä. Ryhmässä on edustajat kunnan eri toimialoista sekä keskeisistä sidosryhmistä, kuten ELY-keskus, Liikenneturva, poliisi ja pelastustoimi. Mukana voi olla myös paikallisia järjestöjä. Ryhmän koollekutsumisesta ja sihteerin tehtävistä vastaa liikenneturvallisuustoimija.

Kunnan liikenneturvallisuusryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa ja toiminta on konkreettista. Kokouksissa ideoidaan liikennekasvatustyön käytäntöjä osaksi arjen työtä, sovitaan vastuista tapahtumien ja tempausten järjestämisessä, haetaan käytännön yhteistyömuotoja sidosryhmien kanssa, sovitaan tiedottamisestaja ohjelmoidaan pienet liikenneympäristön parantamistoimenpiteet. Paikallisella liikenneturvallisuustyöllä pyritään tavoittamaan kaikki ikä- ja liikkujaryhmät. Liikenneturvallisuuden ohella edistetään kestävää liikkumista.